230401 – 130 King St W – Andre Freitas – 2023-05-11