230504 – 79 Wellington – Andre Freitas – 2023-07-07