220810 – 66 Wellington St W – Andre Freitas – 2023-03-03